Privacyverklaring

Alumnivereniging Offline (hierna: Offline, wij), gevestigd aan Reitemakersrijge 5a (9711HT Groningen) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

www.av-offline.nl
Reitemakersrijge 5a, 9711HT Groningen
bestuur@av-offline.nl

Deze versie van onze privacyverklaring werd voor het eerst gepubliceerd op 30 december 2022.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Offline verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende gegevens worden door Offline verwerkt:

 • Voornamen, roepnaam en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens rondom deelname aan activiteiten;
 • Handtekening;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld bij evenementen of in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@av-offline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Offline verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling voor lidmaatschap of evenementen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen binnen de vereniging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Offline bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

PersoonsgegevenBewaartermijnReden
Voornamen, roepnaam en achternamen7 jaar na aflopen lidmaatschapArchivering
E-mailadres7 jaar na aflopen lidmaatschapArchivering
Geboortedatum7 jaar na aflopen lidmaatschapArchivering
Adresgegevens7 jaar na aflopen lidmaatschapArchivering
Bankrekeningnummer7 jaar na aflopen lidmaatschapArchivering
Gegevens rondom deelname aan evenementen7 jaar na aflopen lidmaatschapArchivering
Handtekening7 jaar na aflopen lidmaatschapArchivering
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld bij evenementen of in correspondentie7 jaar na aflopen lidmaatschapArchivering

Delen van persoonsgegevens met derden

Offline verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Offline blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Offline en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou, of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@av-offline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier werkweken, op jouw verzoek.

Offline wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Offline neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met bestuur@av-offline.nl.


Vanwege de aanstaande opheffing van de vereniging is het niet meer mogelijk om je aan te melden als lid van Alumnivereniging Offline. We houden alumni via Linkedin op de hoogte van onze verdere toekomst.